Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 321
  • Trong tuần: 2 116
  • Tổng lượt truy cập: 81149
  • Tất cả: 503
Đăng nhập
Quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí đối với công tác phổ biến giáo dục, pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở
Lượt xem: 49

Ngày 18 tháng 8 năm 2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 56/2023/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở (sau đây gọi tắt là Thông tư số 56/2023/TT-BTC). Theo đó Thông tư số 14/2014/TTLT- BTC- BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và Thông tư số 100/2014/TTLT- BTC- BTP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư số 56/2023/TT-BTC có hiệu lực thi hành. Thông tư số 56/2023/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2023.

1. Về phạm vi điều chỉnh: Thông tư số 56/2023/TT-BTC bao quát cả 3 lĩnh vực: Phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở. 

2. Về nội dung chi và mức chi: bên cạnh việc kế thừa những nội dung chi, mức chi còn phù hợp theo Thông tư số 14/2014/TTLT- BTC- BTP và Thông tư số 100/2014/TTLT- BTC- BTP, Thông tư số 56/2023/TT-BTC đã sửa đổi, bổ sung những nội dung chi, mức chi để phù hợp và đáp ứng yêu cầu triển khai các công tác này trong tình hình mới, cụ thể là: việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) (thù lao huy động chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn tham gia triển khai các nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; chi biên soạn đồ họa thông tin pháp luật; chi biên soạn sách nói pháp luật; chi biên soạn bài giảng điện tử …); nhiệm vụ mới trong đánh giá công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ (họp tư vấn, thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật…). Một nội dung rất quan trọng được quy định tại Thông tư đó là việc triển khai nhiệm vụ truyền thông chính sách theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và việc triển khai các nhiệm vụ tại Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” áp dụng nội dung chi, mức chi cụ thể tương ứng tại Thông tư này.

Bên cạnh đó, một số mức chi cụ thể được điều chỉnh tăng lên 1,5 lần để phù hợp với mức trượt giá tiền lương cơ sở từ năm 2014 (thời điểm ban hành các Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP và Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP) đến thời điểm hiện tại; đồng thời Thông tư cũng sửa đổi cập nhật việc dẫn chiếu các văn bản quy định về kinh phí đối với các nhiệm vụ chi có tính chất tương tự trong công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở.

anh tin bai

Thông tư số 56/2023/TT-BTC điều chỉnh một số mức chi cụ thể, trong đó có mức chi tổ chức hội thi, cuộc thi.

3. Về nguồn kinh phí: Thông tư quy định rõ nguồn kinh phí cho công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở được bố trí thực hiện theo phân cấp ngân sách, đó là: Chi thường xuyên ngân sách trung ương để thực hiện công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở của các bộ, cơ quan ở trung ương và Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương, Hội đồng phối hợp PBGDPL của các bộ, cơ quan ngang bộ; chi thường xuyên ngân sách địa phương để thực hiện công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở của địa phương và Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện, Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật cấp huyện theo phân cấp ngân sách nhà nước. Kinh phí từ nguồn tài trợ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định các mức chi cụ thể để thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tiễn và khả năng cân đối của ngân sách địa phương./.

                                                                    Phòng XDVB&PBGDPL

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIAO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH CAO BẰNG
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn - Phường Hợp Giang - Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng
Email: tuphap@caobang.gov.vn - Điện Thoại: (02063) - 852 443
Chịu trách nhiệm cổng thành phần: Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc http://caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.
ipv6 ready