Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 140
  • Trong tuần: 2 126
  • Tổng lượt truy cập: 53456
  • Tất cả: 465
Đăng nhập
Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023
Lượt xem: 61

Để triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020-2025. Ngày 06/3/2023, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 303/KH-STP thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nhiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh được tiếp cận, sử dụng thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp; được giải đáp pháp luật, cung cấp văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý của Nhà nước; đảm bảo chủ động, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức pháp luật, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng chống rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Kế hoạch xác định rõ trách nhiệm của Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện đối với một số nội dung như: Thực hiện biên soạn, phát hành tài liệu giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật của Trung ương và địa phương liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để cung cấp miễn phí cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Duy trì, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật; Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp và thực hiện việc tự kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh để đề xuất bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế để phù phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; Tổ chức các hoạt động đối thoại, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc và đưa ra giải pháp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình sản xuất, kinh doanh; Thực hiện bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nhiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023 góp phần hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc tiếp cận, nghiên cứu và áp dụng các văn bản pháp luật nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hạn chế rủi ro về pháp lý cho doanh nghiệp./.

                                                                                                                           Nông Thị Hà

                                                                                                                   Phòng XDVB&PBGDPL

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIAO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH CAO BẰNG
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn - Phường Hợp Giang - Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng
Email: tuphap@caobang.gov.vn - Điện Thoại: (02063) - 852 443
Chịu trách nhiệm cổng thành phần: Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc http://caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.
ipv6 ready