Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 3
Đăng nhập
Lượt xem: 32

Một số kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiền Đề án "phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Thực hiện Kế hoạch số 492/KH-UBND tỉnh ngày 07/3/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06), xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành, trên cơ sở Kế hoạch của Ủy ban nhân nhân (UBND) tỉnh, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 301/KH-STP ngày 08/4/2022 về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đạt được kết quả cụ thể sau:

 Trong năm 2020-2021, Sở Tư pháp đã rà soát và trình UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp tỉnh Cao Bằng. Tổng số TTHC của ngành Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cả 3 cấp chính quyền gồm 199 TTHC, trong đó cấp tỉnh 136 TTHC, cấp huyện 26 TTHC và cấp xã 37 TTHC. Đồng thời, đã thực hiện việc kết nối, tích hợp sử dụng dịch vụ xác thực thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Đối với các thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp, đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng kết hôn, liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi đã được cung cấp ở mức độ 3,4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về công bố thủ tục hành chính mức độ 3,4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Cao Bằng và Cổng dịch vụ quốc gia); cấp bản sao Trích lục hộ tịch được cung cấp ở mức độ 4 (Quyết định số 2676/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cung cấp trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin Một cửa tỉnh Cao Bằng, tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022). Đồng thời, để triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa việc đăng ký hộ tịch trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm, chỉ đạo Phòng Tư pháp và UBND cấp xã tích cực tuyên truyền vận động công dân thực hiện thủ tục hành chính trong việc đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, cấp bản sao Trích lục hộ tịch thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và biết được lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, cấp bản sao Trích lục hộ tịch, hạn chế việc đi lại và giúp công dân theo dõi, kiểm tra kết quả giải quyết hồ sơ các thủ tục hành chính nêu trên qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh; thực hiện ký số trên Hệ thống Cổng Dịch vụ công và Một cửa điện tử phục vụ đối với thủ tục hành chính được cung cấp ở mức độ 4.

Từ 01/4/2022 đến nay, tổng số hồ sơ trực tuyến trong lĩnh vực tư pháp phát sinh trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh là 5.740 hồ sơ đạt tỉ lệ 15,9%. Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tạo điều kiện thuận tiện, tránh phiền hà cho cá nhân, tổ chức và giảm áp lực giấy tờ công việc cho các cơ quan quản lý nhà nước, tính minh bạch của các cơ quan cung cấp cung dịch vụ công theo đó cũng được nâng lên.

 

 

Giao dịch viên Bưu điện thành phố hướng dẫn công dân

đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến

 

Tuy nhiên, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến vẫn còn thấp, chưa đảm bảo mục tiêu theo kế hoạch số 984/KH-UBND ngày 05/8/2022  (đến tháng 12/2022 tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến trên tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 có phát sinh hồ sơ đạt 80% trở lên. Trong thời gian tới, để nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp cần thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nâng cao nhận thức và sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân về những tiện ích của Đề án 06 sẽ mang lại, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân.

Hai là, biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu phát cho cá nhân, tổ chức khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã.

Ba là, xây dựng tin bài về tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, các trang mạng xã hội có sức lan tỏa, tương tác cao (như Zalo, Facebook,…).

Thứ tư, tăng cường mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức trực tiếp làm công tác tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính để nâng cao năng lực và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia/Cổng dịch công tỉnh Cao Bằng./.

                                                                             Thu Hường - Phòng HCTP&BTTP

TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIAO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH CAO BẰNG
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn - Phường Hợp Giang - Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng
Email: tuphap@caobang.gov.vn - Điện Thoại: (02063) - 852 443
Chịu trách nhiệm cổng thành phần: Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc http://caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.
ipv6 ready