Lượt xem: 654

Kế hoạch truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày 31/8/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa đã ký ban hành Kế hoạch số 2278/KH-UBND truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, mục đích nhằm tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, các chính sách, giải pháp thực hiện giảm nghèo bền vững của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025 nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội, góp phần huy động nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Tuyên truyền, truyền thông cho các đối tượng thụ hưởng của Chương trình giảm nghèo về các tấm gương điển hình, sáng kiến hay, mô hình giảm nghèo tiêu biểu nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng.

Đối tượng truyền thông, thông tin là người dân, cán bộ, đảng viên, công chứng, viên chức, người lao động và toàn xã hội. Trong đó, chú trọng truyền thông cho nhóm người, gia đình hưởng lợi từ công tác giảm nghèo như người nghèo, hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo; người dân sinh sống trên các địa bàn huyện nghèo; cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp.

Thời gian thực hiện từ năm 2022 đến hết năm 2025 trên phạm vi toàn tỉnh.

Các nội dung thực hiện gồm: Tập trung tuyên truyền những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của công tác giảm nghèo và các nội dung nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 09/6/2022 của Ban Chấp hàng Đảng bộ tỉnh khóa XIX về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 08/11/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

Thực hiện phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, phát huy nội lực vươn lên “thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no" của người dân và cộng đồng, phấn đầu "Vì một Việt Nam không còn đòi nghèo". Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, nhất là người dân nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong giảm nghèo bền vững; phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái” của dân tộc ta đối với người nghèo. Khơi dậy ý chí tự lực tự cường trong lao động, sản xuất của bản thân người nghèo, chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội.

Truyền thông, thông tin về các tấm gương điển hình, sáng kiến hay, mô hình giảm nghèo tiêu biểu nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Tạo sự đồng thuận trong xã hội, cộng đồng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xây dựng đất nước phồn vinh, củng cố niềm tin của Nhân dân vào bản chất tốt đẹp của chế độ ta.

Truyền thông theo các hình thức thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các cuộc thi báo chí, thi văn hóa, văn nghệ;  hội nghị, hội thảo; các cuộc vận động, phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác giảm nghèo nói chung, nâng cao kỹ năng truyền thông, thông tin về giảm nghèo nói riêng đối với đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo; phóng viên, biên tập viên, người làm công tác giảm nghèo. Tổ chức đối thoại về chính sách giảm nghèo với cán bộ và người dân nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo. In ấn, phát hành tờ rơi, tài liệu và các ấn phẩm, sản phẩm truyền thông tuyên truyền về Chương trình và chính sách giảm nghèo.

D.L

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
THÔNG TIN TRA CỨU








Thống kê truy cập
  • Đang online: 73
  • Hôm nay: 1799
  • Trong tuần: 103 908
  • Tất cả: 13341824
  • Tất cả: 10662