Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 129
  • Trong tuần: 2 142
  • Tổng lượt truy cập: 53936
  • Tất cả: 275
Đăng nhập
Kết quả 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 85

Luật Phổ biến, giáo dục Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013. Qua 10 năm triển khai thi hành Luật PBGDPL trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã đạt được một số kết quả nhất định như:

Một là,  việc ban hành văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Luật được quan tâm thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 quy định mức chi bảo đảm cho công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2767/KH-UBND ngày 11/10/2012 về triển khai thực hiện Luật PBGDPL trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Hội đồng phối hợp PBGDPL ban hành Kế hoạch số 108/KH-HĐPH ngày 05/12/2012 về tổ chức triển khai văn bản pháp luật quý IV năm 2012, trong đó có nội dung triển khai Luật PBGDPL năm 2012, với hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, lãnh đạo các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Các sở, ban, ngành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện Luật PBGDPL phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hai là, hoạt động hướng dẫn, chỉ đạo những vấn đề mới, nóng, dư luận xã hội quan tâm; công tác kiểm tra, thi đua, khen thưởng được quan tâm thực hiện

Bám sát các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tham mưu thực hiện tốt việc thông tin, phổ biến pháp luật trong các lĩnh vực, phạm vi quản lý; chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL gắn với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, đơn vị. Qua đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mới ban hành; chú trọng phổ biến các chính sách, pháp luật được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận, nhất quán trong thực thi chính sách, pháp luật; thông tin rộng rãi, kịp thời các dự thảo chính sách pháp luật có tác động lớn đến xã hội ngay từ khâu đề xuất chính sách và soạn thảo văn bản. Công tác theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ liên quan công tác tuyên truyền, PBGDPL, tiếp cận pháp luật tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được thực hiện thường xuyên, thông qua các báo cáo của các cấp quản lý, ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc thực hiện, triển khai tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; chỉ đạo việc rà soát, củng cố, kiện toàn nguồn lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

 Công tác khen thưởng được quan tâm thực hiện, trong dịp tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình và khen thưởng 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL.

 Ba là, hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL được kiện toàn kịp thời, đúng quy định

Thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật. Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện cơ bản được kiện toàn đầy đủ theo quy định của Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg.

 Hội đồng PBGDPL các cấp đã hoạt động khá hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Hiện nay Hội đồng tỉnh có 37 thành viên đảm bảo số lượng, thành phần theo quy định, do 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm chủ tịch Hội đồng. Tại các huyện, thành phố Hội đồng đảm bảo cơ cấu, thành phần phù hợp theo quy định và thường xuyên được kiện toàn về thành viên Hội đồng khi có sự thay đổi về nhân sự.

Bốn là, việc triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được các ngành, các cấp hưởng ứng

Hằng năm, UBND tỉnh đều ban hành các kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, thời gian cao điểm tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam bắt đầu từ ngày 15/10  đến ngày 15/11 của năm. Về nội dung, Ngày pháp luật hàng năm tập trung tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của “Ngày Pháp luật”; các quy định của Hiến pháp, pháp luật liên quan thiết thực tới đời sống của Nhân dân, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và người dân ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật; vận động Nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

Về hình thức, Ngày Pháp luật được triển khai thực hiện với nhiều hình thức như: Mít tinh; hội thảo; tọa đàm; tổ chức hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật; thi tìm hiểu pháp luật; treo băng zôn, áp phích có chủ đề về pháp luật; tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên về chủ đề pháp luật; cấp phát tài liệu pháp luật; lồng ghép việc phổ biến văn bản pháp luật với các hoạt động thực hiện các phong trào, cuộc vận động ở khu dân cư, lồng ghép việc PBGDPL trong các cuộc họp của cơ quan, đơn vị, địa phương; đăng tải thông tin pháp luật, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các Trang thông tin điện tử của các đơn vị trên địa bàn tỉnh...

Theo thống kê, kể từ khi thực hiện Ngày Pháp luật đến nay toàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng được hơn 9.070 cuộc với hơn 1.711.651 lượt người tham dự;  treo hơn 2.000 băng zôn; tổ chức Cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” thu hút hơn 27.000 người tham gia; cấp phát 57.960 tài liệu miễn phí; đăng tải hơn 9.000 tin bài pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Cao Bằng  thu hút 19.352 người đăng ký với 32.464 lượt tham gia dự thi...

Năm là, các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương  

Về nội dung PBGDPL: Thực hiện Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành, hàng năm UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo triển khai đầy đủ các hoạt động PBGDPL theo quy định đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp tình hình thực tiễn địa phương. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh, xây dựng Kế hoạch triển khai phổ biến các quy định của Hiến pháp và văn bản quy phạm pháp luật, trọng tâm là các quy định pháp luật mới ban hành hoặc có hiệu lực trong năm; các quy định của của pháp luật về dân sự, hình sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, lao động, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh, giao thông, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành...

Hình thức PBGDPL đa dạng, phong phú, phù hợp với đối tượng và địa bàn như phổ biến pháp luật trực tiếp; tổ chức hội nghị trực tuyến; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, tờ gấp, áp-phích, tài liệu tuyên truyền pháp luật; đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật; thông qua công tác xét xử, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở; lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị và các đoàn thể, câu lạc bộ, tủ sách pháp luật và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở.

Các cá nhân được khen thưởng về thành tích xuất sắc trong Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Tiếp cận thông tin năm 2016”.

Thực hiện nhân rộng và phát huy các mô hình hay, hiệu quả như Chuyên mục “Văn bản, chính sách mới”của Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng; phát hành Bản tin Tư pháp hàng quý cấp phát đến tủ sách pháp luật cấp xã làm tài liệu tuyên truyền của Sở Tư pháp; mô hình phổ biến pháp luật “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án” của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; chuyên mục “Pháp luật và Cuộc sống” của Sở Tư pháp trên sóng phát thanh, truyền hình Cao Bằng; mô hình lồng ghép tuyên truyền văn bản pháp luật vào các nội dung sinh hoạt chi hội phụ nữ; mô hình phổ biến pháp luật qua các Câu lạc bộ nông dân với pháp luật của Hội Nông dân tỉnh; mô hình câu lạc bộ pháp luật của Công an tỉnh; câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật; mô hình phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức các hội nghị phổ biến pháp luật của một số xã, phường, thị trấn...

Sáu là, công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù được quan tâm thực hiện

Đẩy mạnh tuyên truyền, PBGDPL cho các đối tượng đặc thù như người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, nạn nhân bạo lực gia đình, người lao động trong các doanh nghiệp, người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc và người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo.

UBND tỉnh đã chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt các Đề án về PBGDPL liên quan đến đối tượng đặc thù như:  Đề  án “Đẩy  mạnh công tác phổ  biến, giáo dục pháp luật và tuyên  truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi ” theo Quyết định 1163/QĐ-TTg  của  Thủ  tướng Chính phủ, Đề  án  “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số”;  Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới”; Đề án“Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” ; Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ...

Tuỳ từng đối tượng cụ thể đã lựa chọn các nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, trong đó, tập trung tuyên truyền nội dung các văn bản pháp luật như: Bộ luật Hình sự; Bộ luật Lao động; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Hộ tịch; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Phòng chống bạo lực gia đình và các chính sách liên quan theo từng đối tượng cụ thể.

Hội nghị PBGDPL trực tiếp tại cơ sở cho người dân vùng DTTS tại huyện Bảo Lâm

(Ảnh: Hoàng Kiên)

Quá trình thực hiện công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện với nhiều nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục phù hợp, giúp đối tượng đặc thù hiểu rõ các quy định của pháp luật. Trong giai đoạn, một số cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện đạt một số kết quả như:

- Ban Dân tộc:  đã thực hiện tuyên truyền PBGDPL lồng ghép với các hội nghị, tập huấn liên quan đến thực hiện các chính sách dân tộc được 109 lớp tập huấn, hội nghị  với trên 8.086 lượt người tham gia (là các cán bộ cơ sở  và cộng đồng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cán bộ không chuyên trách xã, bí thư chi bộ, trưởng xóm, trưởng nhóm Tin lành, đoàn thể  xóm…

- Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng: đã triển khai PBGDPL cho cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh được 1.525 cuộc với 85.736 lượt người tham gia; phối hợp với chính quyền địa phương thành lập 40 câu lạc bộ PBGDPL tại các xã, thị trấn biên giới với 425 thành viên; thành viên Câu lạc bộ bao gồm cán bộ Đồn Biên phòng, công chức Tư pháp – Hộ tịch, công chức văn hóa- xã hội, nhằm tư vấn và giải đáp vấn đề thắc mắc về pháp luật cho người dân ở khu vực biên giới....

- Sở Tư pháp:  Sở Tư pháp đã tổ chức được hơn 100 cuộc hội nghị tuyên truyền phổ biến, phổ biến pháp luật trực tiếp, trực tuyến; cấp phát gần 200.000 bản tài liệu tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; đăng tải, phát sóng hơn 400 chuyên mục, tin, bài , ảnh trên Đài Phát thanh- truyền hình Cao Bằng, Báo Cao Bằng, Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp..; cấp phát hơn 100 đầu sách hỗ trợ cho các Tủ sách pháp luật đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng với kinh phí hỗ trợ hơn 300 triệu đồng...

- Liên Đoàn lao động tỉnh: Tổ chức các đợt tuyên truyền,  PBGDPL  nhân Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) hàng năm; áp dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền,  PBGDPL, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử , bản tin nội bộ, Fanpage… của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên minh Hợp tác xã và UBND các huyện, thành phố  tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Kết quả  từ năm 2013 đến năm 2021, đã tuyên truyền, phổ biến cho trên 49.000 lượt người; kinh phí thực hiện: 970.000.000 đồng. - Công an tỉnh Cao Bằng, đã tổ chức hơn 260 cuộc tuyên truyền với hơn 126.000 lượt người nghe; 

Nhìn chung công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả, tạo ra chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các đối tượng đặc thù qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bẩy là, công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường được thực hiện nền nếp, có hiệu quả

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2013 – 2016 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, công tác PBGDPL trong nhà trường được tổ chức thực hiện với nhiều nội dung và hình thức phù hợp.  Nội dung các văn bản pháp luật được tuyên truyền phổ biến tới cán bộ, giáo viên và học sinh phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo, phù hợp với mục tiêu giáo dục, đào tạo; bao gồm các văn bản: Luật Cán bộ, công chức, Luật Giáo dục, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật giao thông đường bộ, các văn bản của Bộ Giáo dục và đào tạo về các quy chế trong giáo dục, nội dung ba văn kiện pháp lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc...

Về hình thức, PBGDPL trong nhà trường được thực hiện bằng hai hình thức chính khóa và lồng ghép trong các hoạt động ngoại khóa. Giáo dục chính khóa thông qua việc lồng ghép trong các hoạt động giáo dục ở cấp mầm non; môn học đạo đức ở cấp tiểu học; môn học giáo dục công dân ở cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông; môn học pháp luật tại cơ sở giáo dục chuyên nghiệp. Ngoài ra, các cơ sở giáo dục, đào tạo tổ chức các buổi tuyên truyền, PBGDPL cho người học bằng các hình thức phong phú, đa dạng như: hình thức sân khấu hóa, thi giữa các đội hoặc dưới hình thức như các trò chơi trên truyền hình (Đường lên đỉnh Olympia, Rung Chuông vàng...); lồng ghép trong các hoạt động ngoại khóa của học sinh, sinh viên; chụp ảnh, quay video cho buổi ngoại khoá để bổ sung tư liệu cho công tác tuyên truyền và một số đơn vị đã đưa lên Trang thông tin điện tử của đơn vị...

Tám là, quan tâm bố trí nguồn lực cho tổ chức thực hiện Luật PBGDPL

Tại Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tại địa phương đã bố trí công chức chuyên môn  đủ năng lực, trình độ tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác PBGDPL; tại các sở, ban, ngành, đoàn thể đều bố trí đơn vị/bộ phận/công chức để thực hiện nhiệm vụ PBGDPL của cơ quan, đơn vị.

. Hiện nay, toàn tỉnh có 115 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh,  277 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 2.074 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã thực hiện nhiệm vụ PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Về kinh phí cho công tác PBGDPL : Tại cấp tỉnh, từ năm 2018 đến nay, mỗi năm UBND tỉnh đã giao kinh phí dành cho công tác PBGDPL là 01 tỷ đồng cho Sở Tư pháp- cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, tham mưu thực hiện quản lý nhà nước về công tác PBGDP tại địa phương. Tại các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố đã bố trí kinh phí cho thực hiện nhiệm vụ PBGDPL trong tổng dự toán ngân sách chi thường xuyên được giao hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, một số ít đơn vị đã bố trí, phân bổ kinh phí dành riêng cho công tác PBGDPL.

 Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL trên địa bàn tỉnh Cao Bằng còn có một số tồn tại, hạn chế và bất cập, như: 

- Chưa khuyến khích, huy động được nguồn lực xã hội hóa tham gia vào công tác PBGDPL;

- Thành viên Hội đồng PBGDPL các cấp hoạt động kiêm nhiệm, là lãnh đạo các sở, ngành, nên thời gian dành cho công tác PBGDPL còn hạn chế, chưa phát huy được hết vai trò, trách nhiệm của mỗi thành viên trong thực hiện nhiệm vụ chung của Hội đồng phối hợp PBGDPL; hoạt động kiểm tra, sơ kết, tổng kết của Hội đồng phối hợp PBGDPL chưa được quan tâm đúng mức;

- Nội dung, hình thức truyên truyền, phổ biến pháp luật chậm đổi mới, chưa được phong phú, đa dạng, chủ yếu tập trung truyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung các luật, chưa chú ý đi sâu vào các văn bản dưới luật, nhất là các văn bản hướng dẫn thi hành cho nên chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL đạt được chưa cao;

- Đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, tuy đông về số lượng, nhưng số lượng người tham gia thực hiện PBGDPL rất ít. Chất lượng, kỹ năng, phương pháp truyền đạt còn hạn chế, đặc biệt là tuyên truyền viên pháp luật.

- Hầu hết các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương chưa bố trí kinh phí dành riêng cho công tác PBGDPL;

- Một số ít người dân nhận thức pháp luật còn hạn chế, chưa có ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật và thiếu ý thức nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế là do:

- Một số cấp uỷ Đảng, chính quyền và các cơ quan chuyên môn chưa quan tâm đúng mức đến công tác PBGDPL, thiếu hướng dẫn, chỉ đạo; triển khai thực hiện chưa hết trách nhiệm được giao, còn cho đó là trách nhiệm riêng của ngành Tư pháp;

- Chất lượng tham mưu, tư vấn trong xác định nội dung, hình thức PBGDPL của một số Hội đồng phối hợp PBGDPL chưa cao;

Đội ngũ công chức tham mưu quản lý nhà nước về công tác PBGDPL, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật chưa được tập huấn về kỹ năng, nghiêp vụ thường xuyên;

- Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp hoạt động theo cơ chế phối hợp, các thành viên làm việc kiêm nhiệm chưa dành nhiều thời gian đầu tư cho công tác PBGDPL.

- Điều kiện kinh tế của tỉnh Cao Bằng còn gặp khó khăn, nguồn thu thấp, việc bố trí kinh phí cho hoạt động PBGDPL còn khó khăn.

Nhằm nâng cao hiệu quả của công tác PBGDPL trong thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện những giải pháp sau:

- Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế về công tác PBGDPL phù hợp với yêu cầu tình hình mới.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thi hành Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; chú trọng công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết trong việc tổ chức thi hành Luật.

- Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác PBGDPL cho đội ngũ người làm công tác PBGDPL, công chức pháp chế, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; đổi mới hình thức, phương thức tổ chức tập huấn.

- Ban hành quy chế phối hợp, nâng cao trách nhiệm giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện Luật PBGDPL./.

                                                                                                                                                                                                                                  Vân Anh

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIAO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH CAO BẰNG
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn - Phường Hợp Giang - Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng
Email: tuphap@caobang.gov.vn - Điện Thoại: (02063) - 852 443
Chịu trách nhiệm cổng thành phần: Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc http://caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.
ipv6 ready